Главная - Новости - Проект приказа Минагрополитики

Проект приказа Минагрополитики

Госземагентство опубликовало проект приказа Минагрополитики "Об утверждении Порядка закупки услуг по выполнению работ по землеустройству, оценке земель и определению исполнителя земельных торгов на конкурентных началах"


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
__________________
Київ
№ ______________

Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

Відповідно до частини шостої статті 136 Земельного кодексу України та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року №500,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.


Перший заступник Міністра
І.Ю. Бісюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

_________________ № _________Порядок

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів

на конкурентних засадах

Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що застосовується організатором земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, у разі якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, але фінансування відповідних робіт здійснюється за бюджетні кошти.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виконавці робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавці земельних торгів (далі – виконавці) – суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на провадження відповідних видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

вихідні дані – сукупність даних (відомостей, документів), які надаються організатором земельних торгів виконавцю для проведення робіт із землеустрою, оцінки земель, для проведення земельних торгів;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтверджувальні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, проведення земельних торгів;

підтвердні документи – документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на проведення робіт із землеустрою або оцінки земель або проведення земельних торгів; документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

претендент – суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії конкурсну документацію;

умови конкурсу – обов’язковий для претендентів перелік вимог, які слід виконати для участі у конкурсі;

учасник конкурсу – претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

1.3. Визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель у разі фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах за рахунок коштів виконавця земельних торгів здійснюється виконавцем торгів. Відшкодування витрат виконавця земельних торгів на проведення робіт із землеустрою (виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості), а також державну реєстрацію земельної ділянки, державну реєстрацію речового права на земельну ділянку), оцінки земель (отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки) за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота, здійснюється на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів. Витрати виконавця земельних торгів на проведення робіт із землеустрою, оцінки земель включаються до видатків на організацію та проведення земельних торгів. Винагорода виконавця земельних торгів, включно з витратами на проведення робіт із землеустрою, оцінки земель, не може перевищувати максимальної суми винагороди, що встановлена законодавством.

1.4. Конкурсний відбір виконавців здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною організатором земельних торгів.

До складу комісії включаються представники організатора земельних торгів та представник територіального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою).

1.5. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов проведення конкурсу;

визначення строку проведення конкурсу;

опублікування інформації про проведення конкурсу;

перевірка достовірності наданих претендентами інформації та відомостей;

визначення учасників конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

визнання конкурсу таким, що не відбувся;

складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних торгів.

1.6. Очолює комісію голова.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Порядком;

у разі порушення вимог цього Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі;

у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

1.7. Секретар комісії:

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

1.8. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням організатора земельних торгів на одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора земельних торгів відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

II. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

а) мету проведення робіт;

б) дані про земельні ділянки:

місцерозташування;

орієнтовний розмір;

цільове призначення;

в) умови конкурсу:

перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

строк подання конкурсної документації;

поштову адресу, за якою подаються документи;

г) інформацію про проведення конкурсу:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та (у разі наявності) на офіційному веб-сайті організатора земельних торгів, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, інформація розміщується безкоштовно.

2.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою” або “На конкурс з відбору виконавців землеоціночних робіт” або “На конкурс з відбору виконавців земельних торгів” із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів за встановленою формою (додаток 1);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків або копія паспорту для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті фізичної особи – підприємця (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи – підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

копії ліцензій;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання землеоціночних робіт);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів, які працюють у штатному складі або залучені за трудовим договором і яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу у порівнянні зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

проект завдання на виконання робіт (для претендента на виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

2.4. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

III. Порядок проведення конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс – за наявності не менше двох учасників конкурсу.

3.2. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна бальна оцінка конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

кількість проданих лотів, ціна їх продажу у порівнянні зі стартовою ціною:

3 бали – найбільша пропозиція,

2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

1 бал – інші пропозиції.

3.3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна бальна оцінка конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

а) запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів – найменша пропозиція;

12 балів – друга за найменшою пропозиція;

8 балів – третя за найменшою пропозиція;

7 балів – інші пропозиції;

б) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів – найменша пропозиція,

4 бали – друга за найменшою пропозиція;

3 бали – інші пропозиції;

в) кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення робіт із землеустрою):

3 бали – найбільша пропозиція,

2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

1 бал – інші пропозиції;

г) кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця землеоціночних робіт):

3 бали – найбільша пропозиція,

2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

1 бал – інші пропозиції.

3.4. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3.5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

IV. Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

4.1. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 2.3 розділу II цього Порядку.

При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

4.2. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

4.3. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

4.4. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу публікується організатором земельних торгів в засобах масової інформації, в яких було розміщено повідомлення про проведення конкурсу. Інформація про конкурси, що не відбулися, публікується в засобах масової інформації, в яких було розміщено повідомлення про проведення конкурсу.

4.5. За результатами конкурсу організатор земельних торгів, не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг (робіт) із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

Директор Департаменту

землеробства О.А. Демидов

25.09.2012 | Aдмин | Просмотров: 664 | Комментариев: 0

Вернуться назад